IranSculpture.ir
تحقیقی - خبری - پژوهشی جامع ترین سایت تخصصی هنر مجسمه سازی ایران
پایان نامه های مجسمه سازی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 ............................................................................. [پایان نامه های مجسمه سازی ]
فضا در مجسمه عنوان فارسی:
عنوان انگلیسی:
نغمه محمدی فكورزاده پدیدآورنده:
استاد (اساتید) راهنما:
استاد (اساتید) مشاور:
مجسمه سازی / 1383 رشته تحصیلی:
کارشناسی مقطع:
هنرهای زیبا دانشگاه/پژوهشگاه:
تهران دانشکده:
کلیدواژه‌های فارسی:
کلیدواژه‌های انگلیسی:
چکیده:
تجزیه و تحلیل احجام ساخته شده شفاف در دوران معاصر عنوان فارسی:
عنوان انگلیسی:
رعنا میرزارسول زاده پدیدآورنده:
استاد (اساتید) راهنما:
استاد (اساتید) مشاور:
مجسمه سازی / 1384 رشته تحصیلی:
کارشناسی مقطع:
هنرهای زیبا دانشگاه/پژوهشگاه:
تهران دانشکده:
کلیدواژه‌های فارسی:
کلیدواژه‌های انگلیسی:
چکیده:
مجسمه فراغت فضا عنوان فارسی:
عنوان انگلیسی:
علی اصغر گلناری پدیدآورنده:
استاد (اساتید) راهنما:
استاد (اساتید) مشاور:
مجسمه سازی / 1376 رشته تحصیلی:
کارشناسی مقطع:
هنرهای زیبا دانشگاه/پژوهشگاه:
تهران دانشکده:
کلیدواژه‌های فارسی:
کلیدواژه‌های انگلیسی:
چکیده:
بررسی آثار مجسمه سازانی كه از عوامل بصری استفاده نموده‌اند عنوان فارسی:
عنوان انگلیسی:
محمدسهیل ناصری سینا پدیدآورنده:
استاد (اساتید) راهنما:
استاد (اساتید) مشاور:
مجسمه سازی / 1384 رشته تحصیلی:
کارشناسی مقطع:
هنرهای زیبا دانشگاه/پژوهشگاه:
تهران دانشکده:
کلیدواژه‌های فارسی:
کلیدواژه‌های انگلیسی:
چکیده:
تحقیق و بررسی بر روی مجسمه های مینیاتوری ژاپن عنوان فارسی:
عنوان انگلیسی:
شبنم حسینی پدیدآورنده:
استاد (اساتید) راهنما:
استاد (اساتید) مشاور:
مجسمه سازی / 1386 رشته تحصیلی:
کارشناسی مقطع:
هنرهای زیبا دانشگاه/پژوهشگاه:
تهران دانشکده:
کلیدواژه‌های فارسی:
کلیدواژه‌های انگلیسی:
چکیده:
آفرینش هنری عنوان فارسی:
عنوان انگلیسی:
سارا راه انجام پدیدآورنده:
طاهر شیخ الحکمایی استاد (اساتید) راهنما:
استاد (اساتید) مشاور:
مجسمه سازی / بهمن 1387 رشته تحصیلی:
کارشناسی مقطع:
هنرهای زیبا دانشگاه/پژوهشگاه:
تهران دانشکده:
آفرینش هنری ، تقلید ، اثر هنری ، مخاطب ، هنرمند ، شهود کلیدواژه‌های فارسی:
کلیدواژه‌های انگلیسی:
این مقاله تحقیقی است بر چگونگی شکل پذیری آفرینش اثر هنری ،ابتدا با تحلیل نظرات نویسندگان برجسته در قلمرو هنر از جمله (ارسطو ، افلاطون ، کانت و تولستوی ) و در پی پاسخ به این سوال بر می آید که آیا اثر هنری محصول تفکر است یا کشف و شهود ؟
در این راستا عقاید مختلفی مطرح می شود که به مسائلی نظیر تقلید صرف ، ساختن وتکمیل کردن و محکات طبیعت با قوه خیال و از طرف دیگر بررسی در سه حوضه اثر هنری ، مخاطب و هنرمند که هر یک به عنوان سرچشمه های آفرینش هنری محل اختلاف هستند. و در پایان به مبحث آفرینش هنری از جانب هنرمند می رسیم که روندی شهودی از هنرمند تا اثر و از اثر تا مخاطب را مورد تحلیل و بررسی قرار داده.
چکیده:
مروری بر مجسمه سازی کینتیک عنوان فارسی:
عنوان انگلیسی:
محمدرضا یزدی پدیدآورنده:
یواف دارش استاد (اساتید) راهنما:
استاد (اساتید) مشاور:
مجسمه سازی / زمستان 88 رشته تحصیلی:
کارشناسی مقطع:
هنرهای زیبا دانشگاه/پژوهشگاه:
تهران دانشکده:
مجسمه سازی کینتیک.مجسمه های بادی .مکانیکی والکتریکی کلیدواژه‌های فارسی:
کلیدواژه‌های انگلیسی:
با نگاهی گذرا در می‌یابیم که زندگی امروز بشر در همة امور همواره در حال تغییر و دگرگونیست. که به طبع آن نیازهایی جدید و با تنوعی شگرف در حال شکل‌گیری است. بشر امروز ناخودآگاه در مقابل انبوهی از اطلاعات و رسانه‌های مختلفی قرار دارد که از همة جهات ذهن و پیرامون او را اشغال کرده است. پیشرفتی که با عمقی متفاوت از گذشته و با دقتی تصاعدی در تمامی امور به گسترش قلمرو تجربی انسان می‌پردازد. پیشرفت تکنولوژی همواره پاسخی است به تنوع‌طلبی و تجربه‌گرائی بی‌حد و حصر انسان امروز که شاید به سختی بتوان در لایه‌های پنهان اندیشه و ادراک او قدم نهاد. تلاش محققان و اندیشمندان در دوران معاصر موجب تغییر مواضع و مرزهای علوم، فنون و هنر گردیده است.
دست‌یابی و واقعیت‌بخشی به زوایای ناشناخته تخیلات انسان دیروز همواره نمایان‌گر افق‌های تازة خلاقیت‌های امروز است. باید اضافه کرد که همة این تغییرات با این سرعت محصول تغییرات قدم به قدم انسان دیروز و نسل‌های گذشته است. هنر نیز همانند سایر معقوله‌ها سعی در گسترش مرزهای خود داشته و دارد. مرزهائی که در طی قرن‌ها پایداری و پابرجائی در رویاروئی با فراخواهی، تجربه‌گرائی و آزادانگی تخیل هنرمند امروز چاره‌ای جز تلطیف مواضع و سپس برداشتن ضوابط کلاسیک خود ندارد. موسیقی‌هائی تخیل‌برانگیز که با اصواتی غیرموسیقائی ساخته و پرداخته می‌شوند. واژگانی که بدون قید و بند در بستر یک شعر قرار می‌گیرند. مجسمه‌هائی که تقید به یک پیکرة ساکن را رها کرده و کالبدی حیات یافته بر خود برگزیده‌اند.
با توجه به این مقدمات مجسمه‌هائی که حرکت جوهره وجود آنهاست اهمیت بسزائی پیدا می‌کند، چرا که مجسمه نیزهمراه با مخاطب و زندگی روزمره او در حال حرکت است ،بعبارت دیگر این حجمها با دنیای انسان امروز آمیخته و همزبان است.
مجسمه‌های کینتیک یا حرکتی ممکن است در برخی مواقع احساسی نظیر نگاه کردن به ابرهای در حال حرکت، پرواز دسته‌ای از پرندگان و یا لذتی نظیر ایستادن در مقابل یک فوارة زیبا را تداعی کند.اما آنچه دلیل وجود مجسمه را در میان این همه عناصر حرکتی طبیعی و غیر طبیعی روشن می‌سازد این است که مجسمه درون ظرف زمان و مکان قابل تغییر و تطبیق است در هر جا و موقعیت می‌تواند حضور داشته باشد برای هر مدت زمان، خواه یک لحظه و خواه برای چندین قرن این رابطه به این معناست که مجسمه خواه متحرک و یا ثابت می‌توانند بیننده را بطور عمدی دچار احساسات مختلف و متفاوتی کند.
گاهی در یک فضای خلوت می‌تواندبرای مخاطب ایجاد احساس ازدحام وهیجان کرده و یا در یک فضای خشک و کویری تولید کننده و تداعی‌گر رطوبتی شاعرانه و... باشد. گاه می‌تواند محیط بی روح یک بخش از معماری را همچون بیتی از یک شعر و یا قطعه ا‌ی از موسیقی در سکوت نامتناهی پر از شاعرانگی و معنا نماید.
گاهی مجسمه ساز برای عینیت بخشی به یک احساس و ایجاد تجربه یامفهومی‌ خاص نیازمند آن است که کل یا جزئی از حجم دستخوش حرکات و تغییراتی قرار گیرد. حرکت آمیخته ودر ارتباطی تنگاتنگ با فضاست بدین معنی که پویائی یک حجم در واقع تمامی فضای اطراف حجم را متأثر می‌شود و مخاطب این گونه آثار نیز در مواجهه با این فضا ناخودآگاه خود را در برابر یک پدیدة پویا زنده و سرشاراززندگی می‌یابد.البته توانائی و خلاقیت مجسمه سازدرایجاد چنین فضائی همواره با هوشیاری و تجربیات فراوان میسر خواهد شد. حرکت در حقیقت جزءانتزاعی‌ترین عناصر حیات بوده و بدین دلیل بسیار نیازمند یک قالبی ظاهریست بطوری که شاید نتوان بصورت مستقل ومجرد مورد بررسی قرار گیرد.
چکیده:

فراخوان جشنواره های داخلی
فراخوان جشنواره های خارجی
100 سال مجسمه سازی نوین جهان
جشنواره های بین المللی
مقالاتی پیرامون هنر و زیبایی شناسی
معرفی کتاب
مقاله شناسی
پایان نامه های مجسمه سازی

اخبار انگلیسی
مقالات انگلیسی


درباره ما
تماس با ما
info@iransculpture.ir
IranSculpture@yahoo.com