IranSculpture.ir
تحقیقی - خبری - پژوهشی جامع ترین سایت تخصصی هنر مجسمه سازی ایران
پایان نامه های مجسمه سازی
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 ............................................................................. [پایان نامه های مجسمه سازی ]
شعف نوراني سنگ ، نمايشگاه و سمپوزيوم بين‌المللي پيكره سازي عنوان فارسی:
عنوان انگلیسی:
ترانه يلدا (مترجم) پدیدآورنده:
استاد (اساتید) راهنما:
استاد (اساتید) مشاور:
رشته تحصیلی:
مقطع:
دانشگاه/پژوهشگاه:
دانشکده:
سنگ / پيكره‌سازي / نمايشگاه و سمپوزيوم بين‌المللي پيكره‌سازي / کلیدواژه‌های فارسی:
Stone / Sculpture / International exhibition and symposium on sculpture / کلیدواژه‌های انگلیسی:
چکیده:
بررسي و شناخت تنديسهاي پارتي و مقايسه با تنديسهاي يوناني و هخامنشي عنوان فارسی:
عنوان انگلیسی:
عباس نامجو پدیدآورنده:
غلامعلي حاتم استاد (اساتید) راهنما:
استاد (اساتید) مشاور:
باستان‌شناسي رشته تحصیلی:
كارشناسي‌ارشد مقطع:
تربيت مدرس دانشگاه/پژوهشگاه:
دانشکده:
هنر / مجسمه‌سازي / مجسمه‌ها / ايران باستان / يونان باستان / مجاري / پارتيان / يونانيان / هخامنشيان / کلیدواژه‌های فارسی:
Art / Sculpture / Sculptures / کلیدواژه‌های انگلیسی:
بطور كلي سه نوع حجاري وجود دارد. تمام برجسته ياگرد (Pleinrelief) برجسته (Relief) و گرد (Intaille) . منظور از مجسمه تمام برجسته، مجسمه‌هاي سه بعدي است كه از تمام جهات ديده مي‌شوند و مجسمه‌هاي برجسته به اشكالي مي‌گويند كه به زمينه چسبيده‌اند. اگر اين برجستگي زياد باشد آنها را پيش برجسته يا هورلي ليف (Hovt-relif) و اگر نيمه برجسته باشد آنها را بارلي يف ” (Bas-relief) مي‌نامند. نوع گود كه از نوع ديگر كمتر رايج است به حك اشكال در زمينه اطلاق مي‌گردد. از ايران دوره پارتي بيشترين و متنوعترين اثار تنديس‌سازي (گرد) بدست آمده‌است كه به حق با هيچ يك ز دورانهاي قبلي و بعدي خود قابل قياس نيست . اين تنديسها به شيوه‌ها و روش‌هاي گوناگوني ساخته شده‌اند برخي مستقيما” متاثر از هنر يونان هستند و بسياري نيز مطابق با سليقه‌هاي محلي و بومي خود مي‌باشند. لذا با توجه به شيوه‌ها و سبكهاي موجود كليه تنديسها به دو دسته رسمي و بومي تقسيم شده‌اند. 1 - تنديسهاي رسمي، آثاري است كه متاثر از فرهنگ و هنر اقوام بيگانه است ، اكثر اين آثار يا به وسيله تجارت به ايران آمده، يا توسط هنرمندان بيگانه ساخته و به معابد يوناني هديه شده‌است . 2 - تنديسهاي بومي، آثاري را شامل مي‌شود كه به وسيله هنرمندان محلي و در كارگاههاي سنتي و بومي و براساس مدل‌ها و روش‌ها و سبكهاي منطقه‌اي ساخته شده‌است . همچنين با عنايت به وسعت قلمرو پارتي كليه آثار به دو دسته: 1 - اثار قلمرو شرقي حكومت پارت 2 - اثار قلمرو غربي حكومت پارت طبقه‌بندي شده‌اند. ملاك اين تقسيم‌بندي سلسله جبال زاگرس تعيين شده‌است و آثار قلمرو غربي پارت به مجموعه آثار بدست آمده در منطقه غرب زاگرس يعني بين‌النهرين، سوريه اطلاق مي‌گردد و اثار شرقي پارت مجموع آثاري را شامل مي‌شود كه از شرق زاگرس تا شمال غربي هندوستان را در بر مي‌گيرد. با بررسي تنديسهاي قلمرو غربي و شرقي حكومت پارت ويژگيهاي مشترك هنر تنديس‌سازي پارتيان مشخص و سپس با هنر يونان و هخامنشي مقايسه شده‌است . چکیده:
ب‍ررس‍ی‌ رون‍د ح‍رک‍ت‌ در م‍ج‍س‍م‍ه‌ه‍ای‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م عنوان فارسی:
عنوان انگلیسی:
اس‍لام‌ م‍س‍ل‍ک‌، ری‍م‍ا پدیدآورنده:
ام‍ی‍راش‍رف‌ آری‍ان‌ پ‍ور استاد (اساتید) راهنما:
ح‍م‍ی‍د س‍وری‌ استاد (اساتید) مشاور:
م‍ج‍س‍م‍ه‌ س‍ازی‌ رشته تحصیلی:
مقطع:
آزاد اس‍لام‍ی‌ دانشگاه/پژوهشگاه:
ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌ دانشکده:
کلیدواژه‌های فارسی:
کلیدواژه‌های انگلیسی:
م‍ع‍رف‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ م‍ج‍س‍م‍ه‌ه‍ای‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور درک‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ از م‍ج‍س‍م‍ه‌س‍ازی‌ ام‍روز دن‍ی‍ا و ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ج‍س‍م‍ه‌س‍ازی‌ درای‍ران‌ و ش‍رک‍ت‌ در خ‍لاق‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ اس‍ت‌ روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌: پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر از ن‍وع‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ اس‍ت‌ و آث‍ار ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌ ب‍رج‍س‍ت‍ه‌ درای‍ن‌ رون‍د را ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‌ک‍ن‍د روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: ازم‍ی‍ان‌ ش‍واه‍د م‍ک‍ت‍وب‌، ن‍ظری‍ه‌ ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌ و ب‍ررس‍ی‌ آث‍ار م‍ورد ت‍وج‍ه‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌ اب‍زار ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌: ک‍ت‍اب‍ه‍ا، م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا، ف‍ی‍ل‍م‌ه‍ا و ت‍ص‍اوی‍ر م‍ت‍ن‍وع‌ آث‍ار و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ ب‍رم‍ج‍س‍م‍ه‌ه‍ای‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌ اس‍ت‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: ح‍ض‍ور م‍داوم‌ ح‍رک‍ت‌ در زن‍دگ‍ی‌ ب‍ع‍ن‍وان‌ ان‍گ‍ی‍زه‌ای‌ م‍ه‍م‌ از ی‍ک‌ س‍و وت‍ح‍ولات‌ ن‍اش‍ی‌ از ع‍ل‍م‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ از س‍وی‌ دی‍گ‍ر م‍وج‍ب‌ پ‍ی‍دای‍ش‌ رون‍دی‌ ن‍و در م‍ج‍س‍م‍ه‌س‍ازی‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: رون‍د ح‍رک‍ت‌ در م‍ج‍س‍م‍ه‌ه‍ای‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ب‍ارت‌ اس‍ت‌ از: ال‍ق‍ای‌ ح‍رک‍ت‌ درح‍ج‍م‌ س‍اک‍ن‌، ای‍ج‍اد ح‍رک‍ت‌ در اج‍زاآ ب‍رپ‍ای‍ه‌ای‌ س‍اک‍ن‌ و ای‍ج‍اد ح‍رک‍ت‌ در ک‍ل‌ ح‍ج‍م‌، ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ج‍اب‍ج‍ای‍ی‌ درم‍ک‍ان‌، ان‍ع‍طاف‌ پ‍ذی‍ری‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ م‍ح‍ی‍ط از م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ م‍ج‍س‍م‍ه‌ه‍ای‌ م‍ت‍ج‍رک‌ ای‍ن‌ ق‍رن‌ م‍ی‌ب‍اش‍د چکیده:
بررسی سیر تحول فیگوراتیو انسان در دوره‌ی مدرن از امپرسیونیسم تا اکپرسیونیسم عنوان فارسی:
عنوان انگلیسی:
خانکه، مهدی پدیدآورنده:
عطااله کوپال استاد (اساتید) راهنما:
امیراشرف آریان‌پورکاشانی استاد (اساتید) مشاور:
پژوهش هنر رشته تحصیلی:
کارشناسی‌ارشد مقطع:
آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی دانشگاه/پژوهشگاه:
هنر و معماری دانشکده:
کلیدواژه‌های فارسی:
کلیدواژه‌های انگلیسی:
: هدف از پژوهش نگرش به یکی از اساسی ترین ارائه های هنری یعنی فیگور انسانی می باشد که طیف وسیعی از آثار هنری را به خود اختصاص داده است. روش این پژهش بر اساس روش کتابخانه ای و با استفاده از تحلیل محتوا صورت گرفته است که سعی شده است با تحلیل محتوای آثار هنری برداشتی آزاد ارائه گردد. ابزار اندازه گیری : مطالعه ی متون از طریق مراجعه به کتابخانه و تحلیل محتوای آثار هنر ی در این رساله می باشد. نتایج نشان می دهد پیکره انسانی در طول تارخ هنر گسترده ترین حضور رادر آثار هنری داشته است به طور یکه این نگرش هنری از دوران پیش از تاریخ تا کنون دچار انقطاع نگردیده است. چکیده:
بررسی هنر پیکرنگاری آغاز کوشان و کوشان‌های بزرگ عنوان فارسی:
عنوان انگلیسی:
تعصب، راضیه پدیدآورنده:
مسعود آذرنوش استاد (اساتید) راهنما:
مهدی موسی‌کوهپر استاد (اساتید) مشاور:
باستانشناسی رشته تحصیلی:
کارشناسی ارشد مقطع:
آزاد اسلامی (تهران مرکزی) دانشگاه/پژوهشگاه:
ادبیات و علوم انسانی. گروه باستانشناسی دانشکده:
کلیدواژه‌های فارسی:
کلیدواژه‌های انگلیسی:
هدف پژوهش روش نمودن ویژگی ها ومختصات هنر پیکر نگاری عصر کوشانی و ارتباطات و تأثیرات هنری که در طی این عصر در محدوده قلمرو کوشانی ایجاد گردیده است از جمله اهداف اصلی این پژوهی می باشد . روش پژوهش : به صورت کتابخانه ای و مراجعه به منابع مختلف در این زمینه می باشد. هنر پیکر نگاری کوشانی از حدود جیحون تا شمال غرب ماتورا دارای ویژگی های متفاوتی بوده به طوری که حوزه هنری جیحون با توجه به عقبه یونانی - سکایی منطقه و اقتباسات هنری که از دولت همسایه خود اشکانی ها داشته هنری را به وجود آورده که مختص همین منطقه بوده و در حوزه گندها را علی رغم تداوم نسبی بعضی از عناصر با توجه به روابط سیاسی و تجاری کوشانها با جهان غرب وابداعاتی که این حوزه هنری داشته هنری در خور توجه را به وجود آورده و در نهایت هنر کوشان در حوزه ماتورا که تحت تأثیر عناصر محلی بوده و منسه ظهور رسیده است . چکیده:

فراخوان جشنواره های داخلی
فراخوان جشنواره های خارجی
100 سال مجسمه سازی نوین جهان
جشنواره های بین المللی
مقالاتی پیرامون هنر و زیبایی شناسی
معرفی کتاب
مقاله شناسی
پایان نامه های مجسمه سازی

اخبار انگلیسی
مقالات انگلیسی


درباره ما
تماس با ما
info@iransculpture.ir
IranSculpture@yahoo.com