IranSculpture.ir
تحقیقی - خبری - پژوهشی جامع ترین سایت تخصصی هنر مجسمه سازی ایران
پایان نامه های مجسمه سازی
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 ............................................................................. [پایان نامه های مجسمه سازی ]
دیجیتال آرت ( Digital art ) عنوان فارسی:
عنوان انگلیسی:
فاطمه آورزمانی پدیدآورنده:
منیژه صحی استاد (اساتید) راهنما:
رامین مهدی‌نژاد استاد (اساتید) مشاور:
نقاشی رشته تحصیلی:
کارشناسی ارشد مقطع:
آزاد اسلامی ( تهران مرکزی ) دانشگاه/پژوهشگاه:
هنر ومعماری . گروه نقاشی دانشکده:
کلیدواژه‌های فارسی:
کلیدواژه‌های انگلیسی:
هدف از این تحقیق دستیابی به منابع و ماخذ هنر جدید و در اختیار گذاشتن آن برای دانشجویان هنرآموزان و حتی اساتید این رشته می باشد زیرا کشور ما با فقر منابع فارسی در زمینه هنرهای جدید روبروست. نتیجه اینکه تکنولوژی دیجیتال ، انقلابات بزرگی در نحوه اجرا و بیان هنر امروز بوجود آورنده این روزها نه تنها فرم سنتی هنر مانند چاپ، نقاشی، عکاسی و مجسمه سازی دستخوش امکانات تکنولوژیکی دیجتیال شده اند بلکه فرم های جدیدی مانند هنر شبکه ای ، هنر نرم افزار ، چیدمان دیجیتال و واقعیت های مجازی به گستره هنر اضافه شده اند. چکیده:
ت‍وص‍ی‍ف‌ ب‍اش‍ت‍ان‍ش‍ن‍اس‍ان‍ه‌ [ب‍اس‍ت‍ان‍ش‍ن‍اس‍ان‍ه‌] پ‍ی‍ک‍ره‌ ه‍رک‍ول‌ در ب‍ی‍س‍ت‍ون عنوان فارسی:
عنوان انگلیسی:
ف‍روزان‌ اح‍م‍د ن‍ژاد پدیدآورنده:
م‍س‍ع‍ود آذرن‍وش استاد (اساتید) راهنما:
ژال‍ه‌ آم‍وزگ‍ار استاد (اساتید) مشاور:
رشته تحصیلی:
مقطع:
آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌ دانشگاه/پژوهشگاه:
ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دانشکده:
کلیدواژه‌های فارسی:
کلیدواژه‌های انگلیسی:
ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌: درای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ س‍ع‍ی‌ م‍ی‌ش‍ود پ‍ی‍ک‍ره‌س‍ازی‌ (پ‍ی‍ک‍ره‌ه‍ای‌ س‍ن‍گ‍ی‌) دوره‌ س‍ل‍وک‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ود و از س‍وی‌ دی‍گ‍ر ک‍ن‍ک‍اش‌ ش‍ود ک‍ه‌ چ‍را پ‍ی‍ک‍ره‌ ه‍رک‍ول‌ ک‍ه‌ ی‍ک‌ پ‍ه‍ل‍وان‌ ی‍ون‍ان‍ی‌ اس‍ت‌، در ب‍ی‍س‍ت‍ون‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌: ع‍ق‍ای‍د و ن‍ظره‍ای‌ ن‍وی‍س‍ن‍دک‍ان‌ و پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ داخ‍ل‍ی‌ و خ‍ارج‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍د و س‍پ‍س‌ ع‍ق‍ای‍د ن‍گ‍ارن‍ده‌ ن‍ی‍ز آورده‌ ش‍د روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ه‌ دو ص‍ورت‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍د: ۱- م‍ی‍دان‍ی‌: ب‍ررس‍ی‌ م‍ح‍ل‌ و وض‍ع‍ی‍ت‌ پ‍ی‍ک‍ره‌ در ب‍ی‍س‍ت‍ون‌ ۲- ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌؛ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ون‍ق‍د ن‍ظره‍ای‌ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‍ی‌ ک‍ه‌ درب‍اره‌ پ‍ی‍ک‍ره‌ ه‍رک‍ول‌ در ب‍ی‍س‍ت‍ون‌ م‍طال‍ب‍ی‌ ن‍گ‍اش‍ت‍ه‌ان‍د اب‍زار ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌: ب‍رای‌ ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ اج‍زا و ارت‍ف‍اع‌ پ‍ی‍ک‍ره‌ از م‍ت‍ر، ژال‍ن‌ و ک‍ول‍ی‍س‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: پ‍ژوه‍ش‌ در ۵ ف‍ص‍ل‌ ارای‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌، ۱- چ‍ه‍ار چ‍وب‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ۲- م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ و ت‍ئ‍وری‍ک‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ۳- اس‍طوره‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍رک‍ول‌ ۴- ت‍وص‍ی‍ف‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍اس‍ت‍ان‍ش‍ن‍اس‍ان‍ه‌ پ‍ی‍ک‍ره‌ ه‍رک‍ول‌ ۵- پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ ف‍رض‍ی‍ه‌ه‍ا و ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: پ‍ی‍ک‍ره‌ ه‍رک‍ول‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ دوره‌ س‍ل‍وک‍ی‌ ب‍وده‌ و روی‌ ن‍ق‍ش‌ ش‍ی‍ری‌ ک‍ه‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ر از پ‍ی‍ک‍ره‌ اس‍ت‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. در س‍اخ‍ت‍ن‌ پ‍ی‍ک‍ره‌ دو ع‍ام‍ل‌، م‍ح‍ل‌ م‍ن‍اس‍ب‌ و ب‍ه‍ت‍ری‍ن‌ م‍ک‍ان‌ ب‍رای‌ ع‍دم‌ ت‍خ‍ری‍ب‌ پ‍ی‍ک‍ره‌ در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. اس‍طوره‌ ه‍رک‍ول‌ در ی‍ون‍ان‌ م‍ت‍ول‍د ش‍د ام‍ا ب‍ه‌ س‍رع‍ت‌ م‍رزه‍ای‌ م‍ک‍ان‍ی‌ و زم‍ان‍ی‌ را درن‍وردی‍د و در دوره‌ه‍ای‌ اش‍ک‍ان‍ی‌، س‍اس‍ان‍ی‌ و ح‍ت‍ی‌ دوره‌ م‍ع‍اص‍ر ه‍ن‍وز زن‍ده‌ اس‍ت‌ چکیده:
بررسی نقد هنر مفهومی (کانسچوال آرت) در ایران برمبنای سه نمایشگاه هنر مفهومی ۸۳-۸۱-۱۳۸۰ عنوان فارسی:
عنوان انگلیسی:
غلام‌حسن بختیاری پدیدآورنده:
عبدالحمید کشمیر‌شکن استاد (اساتید) راهنما:
ناصر آراسته استاد (اساتید) مشاور:
پژوهش هنر رشته تحصیلی:
کارشناسی ارشد مقطع:
دانشگاه/پژوهشگاه:
دانشکده:
کلیدواژه‌های فارسی:
کلیدواژه‌های انگلیسی:
چکیده:
بررسی و تکوین کانسپچوال آرت عنوان فارسی:
عنوان انگلیسی:
راضیه قوامی‌اصفهانی پدیدآورنده:
محمد ضیمران استاد (اساتید) راهنما:
حسین‌علی نوذری استاد (اساتید) مشاور:
پژوهش هنر‬ رشته تحصیلی:
کارشناسی‌ارشد مقطع:
آزاد اسلامی (تهران مرکزی) دانشگاه/پژوهشگاه:
هنر و معماری دانشکده:
کلیدواژه‌های فارسی:
کلیدواژه‌های انگلیسی:
: هدف پژوهش:بررسی سیر تکوین و شکل‌گیری هنر مفهوم‌گرا (کانسپجوال آرت) از نظر مبانی نظری و اهداف این مکتب و تأثیر آن بر هنر معاصر است.روش پژوهش:تحقیق کتابخانه‌ای می‌باشد، همچنین از ترجمه‌ی کتب و مقالاتی که درباره‌ی هنر مفهوم‌گرا به زبان انگلیسی در دست می‌باشد.نتایج پژوهش نشان می‌دهد که هنر کانسپچوال، دارای ریشه‌ای تاریخی بوده و مکتبی خودجوش و نوظهور نمی‌باشد و تمام مبانی اعتقادی این مکتب را میتوان در لایه‌های مختلف تاریخی جست و جو کرد. چکیده:
م‍درن‍ی‍ت‍ه‌ و ج‍ن‍ب‍ش‌ ه‍ن‍ر م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ عنوان فارسی:
عنوان انگلیسی:
ع‍ب‍اس‍ی‌، ام‍ی‍ر پدیدآورنده:
غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ی‌ استاد (اساتید) راهنما:
استاد (اساتید) مشاور:
رشته تحصیلی:
مقطع:
آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌ دانشگاه/پژوهشگاه:
ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌ دانشکده:
کلیدواژه‌های فارسی:
کلیدواژه‌های انگلیسی:
: ه‍دف‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ج‍س‍ت‍ج‍و در م‍ف‍ه‍وم‌ م‍درن‌ و م‍درن‍ی‍ت‍ه‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ ع‍ن‍اص‍ر آن‌ و روی‍ک‍رد ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ م‍درن‌ و ن‍گ‍اه‍ه‍ای‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ و گ‍رای‍ش‍ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ در طول‌ ت‍اری‍خ‌ ه‍ن‍ر ن‍ق‍اش‍ی‌ اس‍ت‌ روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ آم‍اری‌: ش‍ام‍ل‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ه‍ای‍ی‌ در پ‍ژوه‍ش‌ م‍ی‍ان‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ در ادب‍ی‍ات‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ م‍درن‌ و ب‍س‍ت‍ر ش‍روع‌ و ش‍ی‍وع‌ آن‌، طرح‌‎Problem‬ م‍ا و طرح‌ س‍والات‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍درن‍ی‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‍ی‌ از م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ درگ‍ی‍ری‍ه‍ای‌ دن‍ی‍ای‌ م‍ع‍اص‍ر در ه‍ن‍ر ن‍ق‍اش‍ی‌ ن‍ی‍ز از اه‍م‍ی‍ت‌ ب‍رخ‍وردار اس‍ت‌. ع‍دم‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ و ی‍ا ش‍ن‍اخ‍ت‌ ن‍اق‍ص‌ از ای‍ن‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ در م‍ی‍زان‌ آگ‍اه‍ی‌ ه‍ن‍رم‍ن‍د م‍ی‌ک‍اه‍د و چ‍ون‌ ع‍ن‍ص‍ر آگ‍اه‍ی‌ در ه‍ن‍ر ام‍روزی‌ اس‍اس‌ م‍ی‌ن‍م‍ای‍د. ب‍ررس‍ی‌ م‍درن‌ در ب‍س‍ت‍ر ت‍اری‍خ‌ ه‍ن‍ر و س‍ی‍ر ت‍ح‍ول‌ آن‌ و ش‍روع‌ گ‍س‍س‍ت‌ ه‍ا در ب‍وج‍ود آم‍دن‌ ای‍ن‌ ت‍ح‍ولات‌ م‍وث‍ر اس‍ت‌ و از ج‍م‍ل‍ه‌ ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ب‍ی‍ان‌ م‍ع‍اص‍ر م‍ا ه‍ن‍ر م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ آن‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ و رج‍وع‌ م‍درن‍ی‍س‍م‌ اروپ‍ا ب‍ه‌ آگ‍اه‍ی‌ و خ‍ودب‍اوری‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ م‍ف‍ه‍وم‌، ب‍رداش‍ت‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ه‍ن‍رم‍ن‍د م‍درن‍ی‍س‍م‌ ب‍رای‌ ف‍رار از ب‍ح‍ران‌ م‍ل‍ل‌ م‍درن‌ ب‍ه‌ آن‌ ت‍ن‌ در داده‌ اس‍ت‌ چکیده:

فراخوان جشنواره های داخلی
فراخوان جشنواره های خارجی
100 سال مجسمه سازی نوین جهان
جشنواره های بین المللی
مقالاتی پیرامون هنر و زیبایی شناسی
معرفی کتاب
مقاله شناسی
پایان نامه های مجسمه سازی

اخبار انگلیسی
مقالات انگلیسی


درباره ما
تماس با ما
info@iransculpture.ir
IranSculpture@yahoo.com