به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، در شرايطی كه حدود 10 روزی از شروع برنامه های تمرين سرخ ها می گذرد اما در این مدت بخش اعظم برنامه های تمرينی پرسپوليسی ها اجرای تمرينات هوازی بوده و بدنسازی پرسپوليسی ها هنوز به صورت رسمی آغاز نشده است. بر اين اساس كادرفنی جديد تيم به خصوص خواكين مربی بدنساز جديد سرخ ها برنامه های ويژه ای را در اردوی تركيه برای بدنسازی اصلی تيم طراحی كرده است كه از روز اول حضور سرخ ها در اردوی خارجی شان اجرايی خواهد شد.