//بازآفرینی بخشی از تجهیزات دور ریختنی دانشگاه شهید چمران اهواز به ابتکار دانشجویان انجام گرفتبه گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به کوشش و ابتکار دانشجویان خلاق انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز، برای نخستین بار و به منظور اجرای مدیریت سبز در دانشگاه و تجهیز دفاتر مرکز نوآوری و خلاقیت، بخش از مبلمان اداری و تجهیزات دوریختنی دانشگاه بازآفرینی و به چرخه مصرف بازگردانده شد.

این فرایند که در حال حاضر در مقیاس دانشگاهی اجرا شده، از نظر سازگاری با محیط زیست، مدیریت و بهره‌وری حداکثری و خلاقانه از منابع موجود و صرفه‌جویی در منابع دانشگاه در شرایط کنونی کشور، حائز اهمیت است.

این طرح که به کوشش سه نفر از دانشجویان فعال انجمن‌های علمی دانشجویی معاونت فرهنگی دانشگاه، محمدامین درخشانی، محمد پشم‌فروش و وحید آقایی ایده‌پردازی و اجرا شده، رتبه سوم را در دومین جشنواره دستاورد‌ها و طرح‌های هفته مدیریت سبز دانشگاه شهید چمران (برگزار شده در اسفندماه سال ۱۳۹۷) از آن خود کرد.