غفاری، معاون فرهنگی وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، پیرامون نشریات دانشجویی گفت: در پی این هستیم که شیوه نامه مربوط به نشریات را با توجه به اینکه این شیوه نامه به صورت واحد برای همه دانشگاه‌ها نوشته شده و برخی از دانشگاه‌ها شرایط و ویژگی‌های خاصی دارند مثل دانشگاه پیام نور، علمی کاربردی و امثالهم؛ تغییراتی بدهیم.

وی ادامه داد: به این دلیل در پی تغییر شیوه نامه نشریات دانشجویی با توجه به مقتضیات خود آن دانشگاه هستیم که دانشگاه‌ها بتوانند کار نشریه دانشجویی شان را سامان بیشتری بدهند. تا هم برای فعالیت‌هایی که دارند و هم برای انتخابات‌هایی که ویژه نشریات در دانشگاه‌ها برگزار می‌شوند از ساماندهی برخوردار باشند.