خواهشمندیم فقط جهت موارد ذکر شده به تلگرام مراجعه کنید از ارسال سوالات بیهوده خودداری کنید.

https://www.rosemusics.com/1398/07/%D8%A8%D9%88-%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AF-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AD%D8%A8%DB%8C.html