به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ستاد اربعین دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم با انتشار اطلاعیه ای و برای مشارکت در راه اندازی کاروان اربعین حسینی دانشجویان را به پویش «نذر اربعین حسینی» دعوت کرد.

بر اساس این اطلاعیه، دانشجویان برای مشارکت در راه اندازی کاروان پیاده روی اربعین دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی قم می‌توانند کمک های خود را با ورود به سایت دانشگاه به حساب نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی قم واریز کنند.