به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، پایگاه استنادی کلاریویت آنالیتیکس (Clarivate Analytics) هر دو ماه یکبار به ارائه فهرستی از دانشمندان برتر می‌پردازد که این اطلاعات در پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI)، منتشر می‌شود. این فهرست بر اساس فعالیت ده سال اخیر پژوهشگران تنظیم و هر دو ماه یک بار به روز رسانی می‌شود. معیار انتخاب دانشمندان برتر، تعداد استناد‌های صورت گرفته به تولیدات علمی آن‌ها در رشته و دسته‌های موضوعی بیست و دو گانه مورد ارزیابی توسط پایگاه ESI است. پژوهشگران بر اساس تعداد استناد مرتب سازی و یک درصد برتر در هر دسته‌ی موضوعی معرفی می‌شوند.

بر اساس آخرین نتایج منتشر شده در ۹ مِی ۲۰۱۹ توسط پایگاه ESI، نام رضا همتی، عضو هیئت علمی جوان گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی کرمانشاه در فهرست یک درصد دانشمندان برتر جهان در دسته موضوعی مهندسی قرار گرفت. بر اساس این گزارش، زمینه اصلی تحقیقاتی ایشان انرژی‌های تجدید پذیر و مدیریت انرژی در سیستم‌های قدرت است که بر اساس اطلاعات پایگاه Web of Science تاکنون ۹۸۵ استناد به نتایج این تحقیقات صورت گرفته است.

امروزه استناد به عنوان مهمترین شاخص تعیین میزان اثرگذاری پژوهش در سطح بین المللی پذیرفته شده است؛ بنابراین قرار گرفتن در جمع پژوهشگران یک درصد برتر دنیا، نیازمند به کارگیری راهبرد‌های مناسب توأم با تلاش و پشتکار مضاعف است. تعداد محدود اساتید راه یافته به این فهرست که عموماً عضو هیئت علمی دانشگاه‌های مطرح کشور هستند مؤید این ادعاست.

قرارگیری نام همتی در این فهرست در حالی که تنها چهار سال از آغار فعالیت ایشان در کسوت عضو هیئت علمی می‌گذرد، نشان دهنده کیفیت و تأثیرگذاری بالای نتایج پژوهش‌های انجام شده است.