به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، کانون‌های فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به انتشار نامه اعتراضی از وضعیت حمایت دانشگاه از آن ها دست به اعتصاب زدند.

براساس این خبر و اخباری که از اعضا و مسئولان این کانون ها به دست ما رسیده، با توجه به درخواست مکرر دبیران کانون‌ها مبنی بر تخصیص بستر‌های اولیه فعالیت از جمله فضای فیزیکی و عدم توانایی معاونت دانشجویی فرهنگی در انجام این مهم، کانون‌های فرهنگی تا برآورده شدن این خواسته از انجام فعالیت‌های خود کناره گیری کردند.

اماده/// کانون‌های فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کرمان اعتصاب کردند